Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11/09/2015

Σας καλούμε την  11ην Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00   σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια εντύπων προβολής αγροτικών προϊόντων».
 2. «Εκμίσθωση του 2ου ορόφου του κτιρίου του πρώην Παιδικού Σταθμού της Τ.Κ. Κανδήλας»
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια τουριστικών χαρτών Δήμου Τρίπολης».
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ελαστικών για την επισκευή απορριμματοφόρου οχήματος.
 5. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου διαχείρισης ποσού, το οποίο είχε λάβει για την καταβολή δαπανών για την μετακίνηση και διαμονή αθλητή της πόλης στη Φιλιππούπολη Βουλγαρίας.
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Μπουγατιώτη Ελευθερία του Ευαγγέλου με Κ.Α. 0407006.
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Δημητρακόπουλου Βασιλείου, Παναγιώτη, Νικολάου και Χαμπηλωμάτη Άννας.
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εργασία «Ανάπτυξη και παραμετροποίηση προγράμματος διαχείρισης ΤΑΠ».
 9. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 166/2015 Απόφ. Ο.Ε. περί ορισμού δικηγόρου για να εκπροσωπήσει ως πληρεξούσιος δικηγόρος το Δήμο Τρίπολης επί της συζήτησης της έφεσης με αρ. καταθ. 174/2015 του Νικολάου Μακαρούνη, ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Στ Ε κατά τη δικάσιμο αυτού την 13-5-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο ύστερα από αναβολή δικάσιμο.».
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη λήψη της πιστοποίησης ISO 9001 και της αναβάθμισης- επέκτασης του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας».
 11. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού την 14-10-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη προς αντίκρουση της με αρ. καταθ. 64/2014 αγωγής (διαδικασία μικροδιαφορών) του Παπασίνου Αθανασίου, κατά του Δήμου Τρίπολης.
 12. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄) κατά τη δικάσιμο την 13-10-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη ορισθησομένη μετά από αναβολή για οποιοδήποτε λόγο, προς αντίκρουση της από 21-5-2009 (Αρ. κλήσης 1323 και Αρ. Πιν. 43) αγωγή των Ξενοδημητροπούλου Κωνσταντίνας κ.λ.π. (σύνολο 56 υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης) κατά του Δήμου Τρίπολης.
 13. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού την 21-10-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη προς αντίκρουση της από 22-12-2014 με αρ. καταθ. 84/2014 αγωγής (διαδικασία μικροδιαφορών) της Κ. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ – Θ.ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ Ο.Ε., κατά του Δήμου Τρίπολης.
 14. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης να ασκήσει ανακοπή κατά της υπ’ αριθ. 67/2015 διαταγής πληρωμής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης και να παρασταθεί κατά την εκδίκασή της ή σε οποιαδήποτε ορισθησομένη αναβολή ή ματαίωση.
 15. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τις δικασίμους αυτού 16-10-2015 και 20-11- 2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη ορισθησομένη μετά από αναβολή ή ματαίωση προς αντίκρουση της από 2-4-2015 και με αρ. καταθ. 104/2015 και 117/2015 έφεσης της Τούμπουρα Αλεξάνδρας και κατά του Δήμου Τρίπολης και κατά της 337/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρίπολης.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                           Της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                            ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                             ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181