Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10/09/2015

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης

 προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

Έγκριση έκδοσης τακτικών χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 στους δικαιούχους ΑΜΕΑ του Δήμου Τρίπολης.

Λόγος του κατεπείγοντος:

Λόγω ελέγχου από τον Επίτροπο για την άμεση καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                                                          ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ


 

ΤΡΙΠΟΛΗ   8/9/2015

ΑΡ. ΠΡΩΤ : οικ. 2004

ΠΡΟΣ : Οικονομική Επιτροπή

Δήμου Τρίπολης

Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

         ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

             ΚΑΙ  ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Λαγοπάτη & Αταλάντης

ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 221 00 Τρίπολη

ΠΛΗΡ.: Κ. Τσιώση

ΤΗΛ. : 271 3 600418

FAX. : 2710 223741

                                                               

ΘΕΜΑ :

 «EΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2015 ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

                                                                    ΕΙΣΗΓΗΣΗ

    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Την αρίθμ. Π4γ/Φ225/οικ. 2866/1995 (ΦΕΚ/Β/629/1995) Κ.Υ.Α. περί τροποποίησης και επέκτασης της αρίθμ. Γ4α/Φ225/161//3-2-1989 Κ.Υ.Α. περί οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

3. Την αρίθμ. 48/Α.Π. οικ. 74571/28/12/2010 εγκύκλιο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

5. Tην αρίθμ. 158/10/3/2011 απόφαση του Δημάρχου Τρίπολης με την οποία γίνεται η τοποθέτηση των Υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης

6. Την αρίθμ. 99/2011/6/4/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης

7. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Τρίπολης

8. Tην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με Α.Π. 9713/28/2/2011 με την οποία επιχορηγούνται οι Δήμοι από τους ΚΑΠ  για την καταβολή των ανωτέρω επιδομάτων

9. Την αναγγελία πίστωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με ΑΠ 97437/8/9/2015    με θέμα την γνωστοποίηση, σε εκτέλεση της αρίθμ. 30421/15 χρημ. εντολής του Υπ. Εσωτερικών, ότι κατατέθηκε σε λογαριασμό του Δήμου για τα προνοιακά επιδόματα ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015.

10.Τoέγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με                                 Α.Π. οικ.2002/8-9-2015  με συμπληρωμένους πίνακες των κατηγοριών επιδομάτων, τον αριθμό των δικαιούχων και το ποσό πληρωμής που ανέρχεται στα (743.704,15 ευρώ ).

  

 Παρακαλούμε:

Β) Την ψήφιση πιστώσεων στον ΚΑ 6741 των εξόδων σύμφωνα με το έγγραφο με  Α.Π.οικ. 2002/8/9/2015 του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Τρίπολης και ειδικότερα ως κατωτέρω:

1. Κ.Α. 15.6741.0005 «Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς-τετραπληγικούς-ακρωτηριασμένους» ποσό (19.827,50 ευρώ)

2. Κ.Α.15.6741.0008 «Επίδομα παραπληγικών-τετραπληγικών Δημοσίου»ποσό  (51.932,30 ευρώ)                                                      

3. Κ.Α.15.6741.0001«Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας»-ποσό (274.626,22 ευρώ)

4. Κ.Α.15.6741.0007 «Επίδομα Ανασφαλίστων Παραπληγικών-Τετραπληγικών» ποσό (7.710 ευρώ)

5. Κ.Α.15.6741.0004 «Επίδομα Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης» ποσό (156.659,53 ευρώ)

6. Κ.Α.15.6741.0002 «Επίδομα Αιματολογικών Νοσημάτων-Αιμολυτικής Αναιμίας-Αιμορροφιλίας-AIDS» ποσό (19.986,93 ευρώ)

7. Κ.Α. 15.6741.0006 «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» ποσό (1.200 ευρώ)

8. Κ.Α. 15.6741.0009 «Επίδομα Τυφλότητας» ποσό (160.932,26 ευρώ)

9. Κ.Α. 15.6741.0010 «Επίδομα σε Κωφάλαλα Άτομα» ποσό (36.791,27 ευρώ)

10.Κ.Α.15.6741.0012«Επίδομα Απροστάτευτων Παιδιών»ποσό(7.068,14 ευρώ)

11.Κ.Α.15.6741.0003«Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης»ποσό (6.970 ευρώ)   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης
  2. Οριζομένους υπαλλήλους -υπολόγους

   

                             Μ.Ε.Δ.

Η  ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

                    

                

                       ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΙΩΣΗ