Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 25-09-2015

Σας καλούμε την  25ην Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00   σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

1. Εφάπαξ εξόφληση δόσεων ρυθμιζόμενων οφειλών Ν. 4257/2014.

2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για Παροχή υπηρεσιών για εφαρμογές Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων από τράπεζα πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

3. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού την 2-10-2015 ( με αριθμό πινακίου 61) ή σε οποιαδήποτε άλλη αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, σε κατάθεση κύριας παρέμβασης, στην έφεση της Χαρβάτη Κωνσταντίνας κατά της Σοφίας Μουρλά.

4. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Αντιδήμαρχο κ. Τότση Ηλία, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού την 22-10-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορσθησομένη ( Κλητ. θέσπισμα 14/2012).

5. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Αντιδήμαρχο κ. Τότση Ηλία, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού την 22-10-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορσθησομένη ( Κλητ. θέσπισμα Α14/1170).

6. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει ως πληρεξούσιος δικηγόρος το Δήμο Τρίπολης, επί της συζήτησης της αίτησης ακύρωσης με αρ. καταθ. 1172/2014 του Βελίσσαρη Χαράλαμπου, ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ κατά τη δικάσιμο αυτού την 24-11-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη ορισθησομένη ύστερα από αναβολή ή ματαίωση.

7. Έγκριση πρόσθετης δαπάνης του δικηγόρου κ. Κουνέλη Βασιλείου για δικαστικά έξοδα των υποθέσεων που αναφέρονται στις 258/2015 και 289/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

8. Έγκριση πρόσθετης δαπάνης του δικηγόρου κ. Ταγκλή Δημητρίου για δικαστικά έξοδα των υποθέσεων που αναφέρονται στις 387/2015 και 388/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

9. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν έξοδα δημοσίων σχέσεων Δημάρχου.

10. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Ζευγολατιού.

11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Αναβάθμιση συντήρηση & ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου Τρίπολης.

12. Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση Δημοτικού υπαλλήλου, σε ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί εναντίον του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, κλητήριο θέσπισμα Α11/863 του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τριπόλεως, κατά τη δικάσιμο αυτού την 29-10-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Τρίπολης.

13. Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση του τέως Δημάρχου Φαλάνθου κ. Ψυχάρη Κωνσταντίνου, σε ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί εναντίον του κατά την άσκηση των καθηκόντων του , Κλητήριο θέσπισμα Α10/2299 του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης, κατά τη δικάσιμο της 14-10-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Τρίπολης.

14. Τροποποίηση –συμπλήρωση όρων δημοπρασίας, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 500,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Τσεμπερού», της Τ.Κ. Πάπαρη

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ