Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20-10-2015

Σας καλούμε την  20ην Οκτωβρίου2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00   σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1.  Αποδοχή δωρεάς.
 2.  Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών μεταφοράς προϊόντων φαρμακείου, ως ανθρωπιστική βοήθεια των προσφύγων της Λέσβου.
 3.   Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Κανδάλου.
 4.   Καθορισμός όρων δημοπρασίας για «Μίσθωση χώρου στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων στο Δήμο Τρίπολης»
 5.   Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Αγριακόνας.
 6.   Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄) κατά τη δικάσιμο την 27-10-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη, προς αντίκρουση  της από 29-12-2009 (Αρ. καταχ. 463/2009 και με αρ. κλήσης 1593 και Αρ. Πιν. 77) αγωγής του Δρόσου Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Τρίπολης.
 7.    Αποδοχή γνωμοδότησης επί της με αριθμ. πρωτ. 64336/9233/25-8-2015 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και ορισμός δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατ’ αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
 8.   Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση Δημοτικού Υπαλλήλου, σε ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί εναντίον του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, κλητήριο Θέσπισμα Β13/413 του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τριπόλεως, κατά τη δικάσιμο αυτού την 18-11-2015 ή σε  οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο  Τρίπολης.
 9.    Ορισμός  δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Μονομελές  Εφετείο Ναυπλίου κατά της υπ’ αριθ. 173/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 10. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 587/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  παροχή υπηρεσιών  «Επισκευή και συντήρηση της γεώτρησης στον Δημοτικό λαχανόκηπο»
 11. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 586/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  παροχή υπηρεσιών  «Καθαρισμός χώρου, κατεργασία εδάφους στον Δημοτικό Λαχανόκηπο»
 12. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 588/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  παροχή υπηρεσιών  «Συντήρηση αρδευτικού συστήματος στον Δημοτικό Λαχανόκηπο»
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια συστημάτων ρολοκουρτίνας»
 14. Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού  εντάλματος  προπληρωμής για έξοδα ενεργοποίησης τραπεζικών λογαριασμών κληροδοτημάτων Δήμου Τρίπολης
 15. Έγκριση πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας, για την προς εκμίσθωση Καταστήματος στην Τ.Κ. Καμαρίου, της Δ.Ε. Τεγέας
 16. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση κατά την υπογραφή συμβολαίου αγοράς για την απόκτηση κατά κυριότητα του διατηρητέου κτίσματος στο Ο.Τ. 143 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης (Βίλα Τουρκοβασίλη) από το Δήμο Τρίπολης
 17. Ορισμός δικηγόρου για την απολογία (σύνταξη, κατάθεση υπομνήματος κ.λ.π.), ενώπιον του Πταισματοδίκη Τρίπολης υπαλλήλων της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας  Δήμου Τρίπολης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Α15/607 έγγραφο της Πταισματοδίκη Τρίπολης
 18. Ορισμός συμβολαιογράφου  για την σύνταξη συμβολαίου αγοράς για την απόκτηση κατά κυριότητα του διατηρητέου κτίσματος στο Ο.Τ. 143 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης (Βίλα Τουρκοβασίλη) από το Δήμο Τρίπολης

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                            

                deyatneo181