Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 02-11-2015

Σας καλούμε την 2α Νοεμβρίου2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1.  Ορισμός συμβολαιογράφου για την εξαγορά ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Αναστασίας και Χρήστου Μπεντεβή.
 2. Ορισμός συμβολαιογράφου για την αποδοχή της κληρονομιάς  Χρήστου Θανόπουλου.
 3. Ορισμός συμβολαιογράφου για την αποδοχή δωρεάς Αγροτικού Συνεταιρισμού Νεστάνης.
 4. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Βλαχέρνας.
 5. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄) κατά τη δικάσιμο την 24-11-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη, προς αντίκρουση  της από 18-6-2009 (με αρ. καταχ. 311/2009 και αρ. κλήσης 1764 και Αρ. Πιν. 44) αγωγής αποζημίωσης της «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  και ΣΙΑ Ε.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌ ΤΊΤΛΟ «ΔΙΛΙΚΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και Θεοδωρόπουλου Αθανασίου, κατά του Δήμου Τρίπολης.
 6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄) κατά την δικάσιμο αυτού την 1-12-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη, προς αντίκρουση  της από 15-3-2011 (με αρ. κλήσης 2291 και αρ. Πιν. 32) Έφεσης του Ηλιόπουλου Θεόδωρου κατά του Δήμου Τρίπολης και της 298/2010 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.
 7. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Τριμελές Α΄) κατά τη δικάσιμο την 24-11-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη, προς αντίκρουση  της από 1-2-2015 (με αρ. κλήσης 1857 και Αρ. Πιν. 14) αγωγής αποζημίωσης του Παπαδολιά Νικολάου, κατά του Δήμου Τρίπολης.
 8. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας Τμήμα Α΄) κατά τη δικάσιμο την 8-12-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 21-5-2012 (με αρ. καταχ. 71/21-5-2012 και Αρ. Πιν. 44, Αίτησης ακύρωσης, της Αλεξάνδρας Τούμπουρα και Βασιλικής Λυμπεροπούλου κατά του Δήμου Τρίπολης.
 9. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως (Τμήμα Τριμελές Α΄) κατά τη δικάσιμο αυτού  την 24-11-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη, προς αντίκρουση  της από 1-11-2013 (Αρ. κλήσης 1863 και αρ. πιν. 17) προσφυγής της «Γιαννουλόπουλος Μ.- Παράσχος Ζ. και Σια Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης και της 284/23-10-2013 απόφασης Δημάρχου Τρίπολης.
 10. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως (Τμήμα Τριμελές Α΄) κατά τη δικάσιμο αυτού  την 24-11-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη, προς αντίκρουση  της από 30-10-2013 (Αρ. κλήσης 1861 και αρ. πιν. 16) προσφυγής της «Τζαβάρας Παναγιώτης και Σία Ε.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης και της 117/2013 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και 382/2013 απόφασης Δημάρχου Τρίπολης.
 11. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως (Τμήμα Τριμελές Α΄) κατά τη δικάσιμο αυτού  την 24-11-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη, προς αντίκρουση  της από 30-10-2013 (Αρ. κλήσης 1859 και αρ. πιν. 15) προσφυγής της «Μανιάτης Κ.- Οικονόμου Δ-Πανούσης Αν. Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης και της 383/2013 απόφασης Δημάρχου Τρίπολης.
 12. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως (Τμήμα Τριμελές Α΄) κατά τη δικάσιμο  την 24-11-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη, προς αντίκρουση  της από 17-10-2012 με αρ. κλήσης 1855 και Αρ. Πιν. 13) προσφυγής του Αγγελάκου Αγγελή  κατά του Δήμου Τρίπολης.
 13. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Υλικών άρδευσης πρασίνου»
 14. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Υλικών- ανταλλακτικών συντήρησης εργαλείων πρασίνου
 15. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια συστήματος ειδικών περιστρεφόμενων μπαρών (τουρνικέ) για το κολυμβητήριο στο ΔΑΚ Τρίπολης
 16. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων  για την  ανανέωση συνδρομών  του Δήμου Τρίπολης σε εφημερίδες και περιοδικά οικονομικού έτους 2015
 17. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την  παροχή υπηρεσιών «Αναζήτηση και ψηφιακή αναπαραγωγή οπτικοακουστικού τηλεοπτικού  υλικού  για την Τουριστική  προβολή της Τρίπολης
 18. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση- υποβολή  προτάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση του θέματος των ανεμογεννητριών μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων Πάπαρι και Αγριακόνας της Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου
 19. Ορισμός δικηγόρου  για σύνταξη και κατάθεση προσφυγής και αίτησης αναστολής κατά της με αρ.  πρωτ. 748/18-9-2015 επιβολής προστίμου του  Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Αρκαδίας σε βάρος του Δήμου Τρίπολης
 20. Έγκριση πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης
 21. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Αντικατάσταση Τμήματος δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Βαλτετσίου»
 22. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Πταισματοδίκη Τρίπολης  που αφορά τον Δήμαρχο Τρίπολης κ. Παυλή Δημήτριο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Β15/302 κλήση για προκαταρτική εξέταση
 23. Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια αναμνηστικών επίχρυσων μεταλλίων  για τα 170 χρόνια από το θάνατο Θ. Κολοκοτρώνη  
 24. Τοποθέτηση  φωτιστικών σωμάτων
 25. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τις εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένων  ιστών σε οδούς της πόλης
 26. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Κανδήλας.
 27. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Διαχείριση  (μεταφορά και επεξεργασία) σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων». 
 28. Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης παροχής υπηρεσιών «Δημοσίευση της υπ’ αριθμ.  48611/2015 ανακοίνωσης Δημάρχου, σχετικά με τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρίπολης». 
 29. Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης παροχής υπηρεσιών «Δημοσίευση της υπ’ αριθμ.  50575/2015 ανακοίνωσης Δημάρχου, σχετικά με απευθείας  εξαγορά του διατηρητέου κτίσματος στο Ο.Τ. 143 (γνωστό ως Βίλα Τουρκοβασίλη) με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο».

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181