Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 01-12-2015

Σας καλούμε την 1η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  για την  ηλεκτροδότηση γεώτρησης στην Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς.
 2.    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  για την  ηλεκτροδότηση του 12ου  Νηπιαγωγείου Τρίπολης.
 3.     Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Κολιόπουλου Δημητρίου σχετικά με την υπ’ αριθ. 45/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης για την υπόθεση  Παπασίνου Αθανασίου.   
 4.   Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών σχεδίων.
 5.    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Αποξήλωση κλιματιστικού από τη ΔΕΥΑΤ και τοποθέτηση του στο χώρο συνεντεύξεων  του ΔΑΚ Τρίπολης .
 6.   Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Εργαλείων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
 7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία Επαύξηση ισχύος στο Παλαιό Δημοτικό σχολείο ΤΚ Μανθυρέας.
 8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την καταβολή τόκων, σύμφωνα με την αρ. 102/2011 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.
 10. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Χωτούσας. 
 11. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Παρθενίου. 
 12. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Πελάγους. 
 13. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Μάκρη. 
 14. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Αμπελακίου.
 15. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Δάφνης. 
 16. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Καλτεζών. 
 17. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Παναγίτσας. 
 18. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Ψιλής Βρύσης.
 19. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Βαλτετσίου. 
 20. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Δόριζας. 
 21. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Σάγκα. 
 22. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Ευάνδρου. 
 23. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Αρτεμισίου. 
 24. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Στρίγκου. 
 25. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Βουρβούρων. 
 26. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Πηγαδακίων. 
 27. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Σκοπής.
 28. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Ριζών.
 29. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Παλλαντίου. 
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στον  φερόμενο ιδιοκτήτη ΓΑΙΑ ΟΣΕ Ο.Τ. 802. 
 31. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την πληρωμή των  τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Τρίπολης. 
 32. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Κερασίτσας. 
 33. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια κλιματιστικού για το ΔΑΚ Τρίπολης. 
 34. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Υλοποίηση συστήματος διαχείρισης των κλήσεων της γραμμής του Δημότη» 
 35. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών χρήσης αριθμού πολυμεσικής πληροφόρησης, για την διαχείριση τιμολόγησης και ελέγχου θέσεων στάθμευσης μέσω ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης» 
 36. Απόδοση λογαριασμού δημοτικής υπαλλήλου κ. Μπόρα Ανδρομάχης,  διαχείρισης  ποσού 700,00 €, το οποίο είχε λάβει για την καταβολή δαπανών μετακίνησης  του Εκτελεστικού Διευθυντή  της Οργανωτικής Επιτροπής για την υποψηφιότητα της Τρίπολης στο θεσμό «Πολιτιστική Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 2021» 
 37. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Κοπές μεγάλων δέντρων 2015» 
 38. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας « Δημοσίευση Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια του Προγράμματος  Άθλησης για Όλους» 
 39. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας « Δημοσίευση γνωστοποίησης για πρόσληψη ειδικού συμβούλου»
 40. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά τις υπ’ αριθ. 86591/11664/21-10-2015 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
 41. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει  το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί  ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄) κατά τη  δικάσιμο την 15-12-2015, ή σε  οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 4-11-2010 (Αρ. κλήσης 2283 και Αρ. Πιν. 59) αγωγής  των Τσαρούχη Κων-νου & της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α., κατά του Δήμου Τρίπολης. 
 42. Ψήφιση πίστωσης για παράσταση  και κατάθεση υπομνήματος  από πληρεξούσιο δικηγόρου του Δήμου Τρίπολης στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης (Τμήμα Β΄) κατά τη δικάσιμο αυτού την 15-12-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη προς αντίκρουση  της από 25-7-2012 (Αρ. κλήσης 2292 και αρ. πιν. 63) προσφυγής της  «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»  κατά του Δήμου Τρίπολης, της 92/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου & του με αρ. 29767/7-6-2012  χρηματικού καταλόγου. 
 43. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Τριμελές Β΄) κατά τη δικάσιμο αυτού την 15-12-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 13-8-2013 (Αρ. κλήσης 2082 και Αρ. Πιν. 16) προσφυγής των Μουραφέτη Κωνσταντίνας και Προμοίρα Αλεξάνδρας κατά του Δήμου Τρίπολης. 
 44. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου  Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού την 13-1-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη προς αντίκρουση της με αριθ. κατθ. 80/2015 αγωγής της Σταθοπούλου Αλεξάνδρας κατά του Δήμου Τρίπολης. 
 45. Ορισμός ως πληρεξουσίου Δικηγόρου και νόμιμου αντικλήτου του Δήμου Τρίπολης με την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί κατά την δικάσιμο της 12 Ιανουαρίου 2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο ύστερα από αναβολή ή ματαίωση ενώπιον του Β’1 Πολιτικού Τμήματος του  Αρείου Πάγου και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Τρίπολης ως πληρεξούσιος δικηγόρος του και νόμιμος αντίκλητος του κατά την συζήτηση της από 9-6-2015 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 105/15 αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου Τρίπολης κατά της υπ αριθ. 1005/2011 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) και κατά των Άννας Κώτσια, Δήμητρας Ναστοπούλου, Φωτεινής Καρκούλη, Πολυξένης Γαρόζη, Χρήστου Μαριόλα, Κωνσταντίνου Κοτσιρίλου, Φωτεινής Γεωργιώνη, Γεωργίας Δανοπούλου, Βασιλικής Παπακωνσταντίνου, Φίλιππου Γεωργακοπούλου, Ελένης Ζωγόγιαννη, να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις επί της εν λόγω αιτήσεως αναιρέσεως και εν γένει να ενεργεί κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια και να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο, έστω και αν ρητά δεν αναφέρεται στην παρούσα, με σκοπό την αποδοχή του ανωτέρω ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως, την αναίρεση της ανωτέρω απόφασης και την απόρριψη της με αριθμό κατάθεσης 144365/4140/32-7-2009 αγωγής των άνω αναιρεσιβλήτων εναντίον του Δήμου Τρίπολης εναντίον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 46. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας.
 47. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Κολλινών. 
 48. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια σκούπας καθαρισμού για το Δημοτικό κολυμβητήριο Τρίπολης». 
 49. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια ξύλινων ερμαρίων αποδυτηρίων και πάγκων στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ Τρίπολης».
 50. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την  συνδρομή έτους 2016 στην διαδικτυακή εφαρμογή (web) ενημέρωση νομοθεσίας «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ». 
 51. Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια φυτών και κηπευτικού χώματος». 
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την  εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση  του έργου : «Συντήρηση οδοστρωμάτων στην Τ.Κ. Δόριζας Δήμου Τρίπολης»

 

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181