Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26-11-2015

Σας καλούμε εκτάκτως την 26η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης

προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας: «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Βαλτετσίου».

2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας: «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Κορυθίου».

3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας: «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Λεβιδίου».

4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας: «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Μαντινείας».

5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας: «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Σκιρίτιδα».

6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας: «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Τεγέας».

7. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση, σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Πταισματοδίκη Τρίπολης που αφορά τον Αντιδήμαρχο κ. Βόσνο Δημήτριο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Β15/332 κλήση για προκαταρκτική εξέταση.

8. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως ( Β΄ Τμήμα Τριμελές) κατά τη δικάσιμο αυτού την 1-12-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη για υπεράσπιση της από 22-2-2011 (Αρ. κλήσης 2252 και αρ. Πιν. 13) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά των Βύρλου Ιωάννη κ.λ.π. και κατά της 262/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

9. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως ( Β΄ Τμήμα Τριμελές) κατά τη δικάσιμο αυτού την 1-12-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη προς αντίκρουση της από 21-2-2011 (Αρ. κλήσης 2251 και αρ. Πιν. 12) έφεσης των Βύρλου Ιωάννη κ.λ.π. κατά του Δήμου Τρίπολης και κατά της 262/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

10. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο αυτού την 2-12-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη προς αντίκρουση της από 28-7-2014 και με αρ. καταθ. 716/2014 έφεσης της «ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης και κατά της 37/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.

11. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων μεταφοράς πέντε νέων διαδρόμων για το δημοτικό κολυμβητήριο.

12. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών μεταφοράς της δωρεάς εξοπλισμού οδοντιατρικού συγκροτήματος για το κοινωνικό οδοντιατρείο του Δήμου Τρίπολης.

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για την «Ανάθεση της μελέτης, καλλιτεχνικής-τυπογραφικής και εκδοτικής επιμέλειας, του σχεδιασμού της εικονογράφησης και σελιδοποίησης καθώς και η διόρθωση των δοκιμίων, εκτύπωσης και παραγωγής της έκδοσης βιβλίου ογδόντα τεσσάρων (84) σελίδων, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά για την υποψηφιότητα TRIPOLIS-ARCADIA 2021».

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εφαρμογών οπτικής ταυτότητας για την υποψηφιότητα TRIPOLIS-ARCADIA 2021.

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την « Προμήθεια ξύλινων οικίσκων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Τρίπολης » .

Λόγοι του κατεπείγοντος:

1. Άμεση ανάγκη αποκομιδής απορριμμάτων από τις Δ.Ε. για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας λόγω λήξης των συμβάσεων.

2. Λόγω προθεσμιών δικάσιμων.

3. Αναγκαιότητα τοποθέτησης διαδρόμων στο δημοτικό κολυμβητήριο πριν την διεξαγωγή των περιφερειακών αγώνων στις 28-11-2015.

4. Άμεση ανάγκη μεταφοράς οδοντιατρικού συγκροτήματος για το κοινωνικό οδοντιατρείο του Δήμου Τρίπολης.

5. Λόγω λήξης προθεσμίας υποβολής του φακέλου για την υποψηφιότητα της Τρίπολης στο θεσμό «Πολιτιστική Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 2021.
6. Αναγκαιότητα προμήθειας ξύλινων οικίσκων για χρήση των ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181