Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10/11/2015

Σας καλούμε την 10ην Νοεμβρίου2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  για την «προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών»
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  για την «προμήθεια  διαδρομών για δημοτικό κολυμβητήριο
 3.  
 4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  για τη φιλοτέχνηση προσωπογραφιών Δημάρχων Τρίπολης  
 5.  
 6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία Επισκευή- δοκιμή πυρόσβεσης στο γήπεδο μπάσκετ ΔΑΚ
 7. Ψήφιση πίστωσης για την έκτακτη χρηματοδότηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης
 8.  
 9. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας, για την προς εκμίσθωση έκτασης 500,00 τ.μ. στη θέση «Τσεμπερού», της Τ.Κ. Πάπαρη
 10.  
 11. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 12.  
 13. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού για την αντιμετώπιση δαπάνης μετακίνησης μέλους της, Οργανωτικής Επιτροπής για την υποψηφιότητα της Τρίπολης στο θεσμό «Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021 στη Ρόδο από 22-24/10/2015
 14.  
 15. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας Τμήμα Α΄) κατά τη δικάσιμο αυτού την 8-12-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη προς αντίκρουση  της από 27-6-2012 (Αρ. καταθ. 87/27-6-2012 και Αρ. Πιν. 50) αίτησης ακυρώσεως των Αθανασούλια    Κωνσταντίνου κ.λ.π. κατά  του  Δήμου Τρίπολης  και του υπ’ αριθμ. 4/29-11-2011 πρακτικού- απόφασης της Επιτροπής αυθαιρέτων της  Δ/νσης Πολεοδομίας- Χωροταξίας του Δήμου Τρίπολης
 16.  
 17. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας Τμήμα Α΄) κατά τη δικάσιμο αυτού την 8-12-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη προς αντίκρουση  της από 2-7-2012 (Αρ. καταθ. 90/3-7-2012 και Αρ. Πιν. 48) αίτησης ακυρώσεως των Δημόπουλου Σωτηρίου  κ.λ.π. κατά  του  Δήμου Τρίπολης  και της υπ’ αριθμ.  Πρωτ. Οικ. 4185/9-10-2006 απόφασης του Νομάρχη Αρκαδίας
 18.  
 19. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας Τμήμα Α΄) κατά τη δικάσιμο αυτού την 8-12-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη προς αντίκρουση  της από 24-12-2012  (με αρ. καταθ. 210/24-12-2012 και Αρ. Πιν. 55) Αίτησης ακύρωσης, της Αλεξάνδρας Τούμπουρα και Βασιλικής Λυμπεροπούλου κατά του Δήμου Τρίπολης
 20.  
 21. Ορισμός δικηγόρου  για ν α εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης ( Τμήμα Μονομελές Α΄) κατά τη δικάσιμο την 1-12-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 17-4-2010 (με αρ. κλήσης 2072 και Αρ. πιν. 76) αγωγής των Τσουκαλά Αθανασίου κ.λ.π. (σύνολο 42 υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης) κατά του Δήμου Τρίπολης 
 22.  
 23. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί  ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄) κατά τη δικάσιμο την 1-12-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 31-3-2010 (με αρ. Κλήσης 2074 και Αρ. πιν. 77) αγωγής των Ζαφειροπούλου Σοφίας κ.λ.π. (σύνολο 61 υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης) κατά του Δήμου Τρίπολης
 24.  
 25. Καθορισμός όρων δημοπρασίας, διάθεση πίστωσης και ορισμός μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση γηπέδου Τ.Κ. Λεβιδίου»   

         

                                

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                         

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181