Ο Δήμος Τρίπολης, διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Οικοδομικές εργασίες επισκευής και αποκατάστασης κτιρίων του Δήμου» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ (με αναθεώρηση , Απολογιστικές εργασίες και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) (σχετική η με αριθμό 103/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης ).

                deyatneo181