Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης 09/12/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

 

Σας καλούμε την 9η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2020
2. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Τρίπολης»
3. Παράταση προθεσμίας του έργου: Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Τρίπολης»
4. Διοικητική αποβολή απομάκρυνσης επικείμενων από τον κοινόχρηστο χώρο για την διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 635-634 της Π.Ε. «Κολοκοτρώνη» του Δήμου Τρίπολης
5. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους Κωνσταντίνο Μανδρώνη του Βασιλείου και Σταματίνας Σβώλου-Μανδρώνη του Χρήστου για οικοπεδική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως, πολεοδομικής ενότητας ΣΕΧΙ
6. Εκτέλεση υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
7. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών
8. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή των εργοδοτικών & ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
10. Περί ανάκλησης της αρ. 196/2012 Α.Δ.Σ. περί εφαρμογής μαθηματικού τύπου για τον αντικειμενικό προσδιορισμό των εξόδων μεταφοράς και της τιμής πώλησης των πωλούμενων αδρανών υλικών επί αυτοκινήτου στο χώρο λατομείου

 

 


H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181