Κατεπείγουσα συνεδρίαση Ο.Ε. 19-12-2019

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα  19 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, όπως σήμερα την 19η Δεκεμβρίου 2019,ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00΄, προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Διοργάνωση- Πραγματοποίηση εκδήλωσης στη Δημοτική Ενότητα Κορυθίου (Ελαιοχώρι) στις 26/12/2019
2. Διοργάνωση- Πραγματοποίηση εκδήλωσης (Μουσικής βραδιάς) στις 30-12-2019 στο Μαλλιαροπούλειο  Θέατρο Δήμου Τρίπολης
3. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων
Λόγοι του κατεπείγοντος:

1. Ημερομηνία πραγματοποίησης εκδήλωσης  η 26η/12/2019
2. Ημερομηνία πραγματοποίησης εκδήλωσης  η 30η/12/2019
3. Ανάγκη υποβολήςεμπρόθεσμης αίτησης του Δήμου για χρηματοδότησηστο Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2019


Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181