Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής στης 24/12/2019

 Σας καλούμε την 24η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για κάλυψη εξόδων του δικηγόρου κ. Μανιατά Δημητρίου (σχ. 798/2018 απόφαση Ο.Ε.)

 

 1. Απόδοση λογαριασμού, κ. Μαργιώλα Γεωργίου, διαχείρισης ποσού 10.000€ για την αντιμετώπιση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Απόδοση λογαριασμού, κ. Μαργιώλα Γεωργίου, διαχείρισης ποσού 2.000 € για την αντιμετώπιση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Απόδοση λογαριασμού, κ. Μαργιώλα Γεωργίου, διαχείρισης ποσού 1.355,00 € για την αντιμετώπιση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Τρίπολης

 

 1. «Παράταση ορισμού υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματι του για τη δήλωση ένταξης δημοτικών εγκαταστάσεων στο Ν. 4495/2017 και την παροχή εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών για αδειοδότηση δημοτικών έργων και κτιρίων»

 

 1. Αποστολή πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» Προϋπολογισμού: 62.883,30 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.)

 

 1. Έγκριση τροποποίησης της Διακήρυξης για το έργο: «Ανάπλαση περιοχής Κανδήλας», με προϋπολογισμό μελέτης 50.000,00 €

 

 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ.πρωτ.9172/17-12-2019)

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 14-1-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με (Αρ. κλ. ΚΛ893/2-5-2019 αρ. πιν. 29, ΑΓ131/4-5-2018) αγωγής 50 υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 14-1-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της με (Αρ. κλ. ΚΛ889/2-5-2019 αρ. πιν. 27, ΑΓ129/4-5-2018) αγωγής 50 υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 14-1-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της με (Αρ. κλ. ΚΛ891/2-5-2019 αρ. πιν. 28, ΑΓ130/4-5-2018) αγωγής  50 υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 14-1-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της με (Αρ. κλ. ΚΛ887/2-5-2019 αρ. πιν. 26, ΑΓ128/4-5-2018) αγωγής  47 υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 14-1-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με (Αρ. κλ. ΚΛ1679/3-9-2019 αρ. πιν. 12, ΑΓ6/14-1-2019) αγωγής 4 υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 14-1-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ1752/25-9-2019, Αρ. Πιν. 42, Αρ. Καταχ. ΠΡ111/17-4-2015)  προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS» (Ναυπλίου & ΟΗΕ - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης μετά την Α322/2019 προδικαστική.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 14-1-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ1754/25-9-2019, Αρ. Πιν. 43, Αρ. Καταχ. ΠΡ112/17-4-2015)  προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS» (Πλ. Κολοκοτρώνη 9 - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης μετά την Α323/2019 προδικαστική.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 14-1-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ1748/25-9-2019, Αρ. Πιν. 40, Αρ. Καταχ. ΠΡ113/17-4-2015)  προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS» (Εθν. Αντίστασης & Δαρειώτου 10 - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης μετά την Α324/2019 προδικαστική.

 

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

        

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

          Της Οικονομικής Επιτροπής    

     

 

 

 

                                ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ               

                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181