Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 29/01/2020

 Σας καλούμε την 29η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

 

 1. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης  προϋπολογισμού  Δ΄ τριμήνου 2019

 

 1. Αδυναμία του Δήμου Τρίπολης να αναλάβει και να τηρήσει το Λογιστικό Σχέδιο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

 

 1. Παράταση διάρκειας ισχύος της υπηρεσίας «Συντήρηση- Υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης»

 

 1. Έγκριση μεταβίβασης της εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου στον Ιστορικό χώρο Λιμποβισίου, της Τ.Κ. Πιάνας

 

 1. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης προσφορών έτους 2020 για προμήθειες μικρότερης ή ίσης αξίας των €20.000,00

 

 1. Εισήγηση έγκρισης Γ πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: «Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας»

 

 1. Εισήγηση έγκρισης Γ πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας »

 

 1. Εισήγηση έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα υποδοχής-φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»(αριθ. Δ/ξης 33007/2019, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 81053)

 

 1. Έγκριση αναληφθείσας από τον κ. Δήμαρχο δαπάνης και ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο για υπόθεση του Δήμου Τρίπολης προς την Οικονομική Επιτροπή λόγω έκτακτης ανάγκης

 

 1. Περί εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακές αναβαθμίσεις Γυμνασίου Τεγέας»

 

 1. Περί εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακές αναβαθμίσεις Γυμνασίου Λεβιδίου»
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων κ.ο.κ. (κωδικός οφειλέτη 31816)

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων κ.ο.κ. (κωδικός οφειλέτη 6767)

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων κ.ο.κ. (κωδικός οφειλέτη 78207)

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων κ.ο.κ. (κωδικός οφειλέτη 25928)

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων κ.ο.κ. (κωδικός οφειλέτη 76266)

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από Τέλη Εκδιδομένων Λογαριασμών (κωδικός οφειλέτη 11652)

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων κ.ο.κ. (κωδικός οφειλέτη 8803)

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

    

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

          Της Οικονομικής Επιτροπής    

     

 

 

                                ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ               

                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181