Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 17.02.2020

Σας καλούμε την 17η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ (π.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για έξοδα Εθνικού Κτηματολογίου- Υποθηκοφυλακείου, για τα ακίνητα του Δήμου Τρίπολης
 1. Αποδοχή δωρεάς από το ίδρυμα «MAGIC MISSION» της Ελληνικής Κοινότητας Μοντρεαλ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τρίπολης
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 18-2-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1623/5-8-2019, αρ. πιν. 19, αρ. καταχ. ΠΡ3/3-1-2019) προσφυγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο της 19-2-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της με αρ. καταθ. 38/2019 έφεσης ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης
 1. Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για κάλυψη εξόδων του δικηγόρου κ. Σίμου Χρήστου (σχ. 250/2019 & 411/2019 αποφάσεις Ο.Ε.)
 1. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση προσφυγής και αίτησης αναστολής,  ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως, κατά της με αρ. πρωτ. 333145/5925/6-12-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Τρίπολης, επίδοση της Αίτησης Αναστολής με δικαστικό επιμελητή, παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στη δικάσιμο που πρόκειται να ορισθεί και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο και σύνταξη και κατάθεση του υπομνήματος μετά την εκδίκαση, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
 1. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση προσφυγής και αίτησης αναστολής,  ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως, κατά της με αρ. πρωτ. 333123/5294/6-12-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Τρίπολης, επίδοση της Αίτησης  Αναστολής με δικαστικό επιμελητή, παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στη δικάσιμο που πρόκειται να ορισθεί και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο και σύνταξη και κατάθεση του υπομνήματος μετά την εκδίκαση, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
 1. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών  οικονομικών προβλημάτων (Αρ.πρωτ. 2094/23-1-2020)
 1. Τροποποίηση της αρ. 884/2014 Α.Δ.Σ. περί επιβολής τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
 1. Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στη Δ.Ε. Τεγέας και στη Δ.Ε. Τρίπολης (εκτός της Κοινότητας Τρίπολης)
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από Τέλη Χρήσης Οπτικών Ινών (Κωδικός οφειλέτη 5147)
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 76336)
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 76315)
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 62206)

 

 

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

    

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

          Της Οικονομικής Επιτροπής    

     

 

 

 

                                ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ               

                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181