Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 21.02.2020

Σας καλούμε την 21η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄ (π.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1 ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

1. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματί του για τη δήλωση ένταξης δημοτικών εγκαταστάσεων στο Ν. 4495/2017 και την έκδοση αδειών δόμησης καθώς και την παροχή εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών για αδειοδότηση δημοτικών έργων και κτιρίων


2. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 474/2019 απόφασης της Ο.Ε.


3. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο της 11-3-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη. (Κλητ. Θέσπισμα Β19/148)


4. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 10-3-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ2123/27-12-2019, αρ. πιν. 11, αρ. καταχ. ΑΓ245/19-6-2019) αγωγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης


5. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 6-3-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 11-11-2019 και με αρ. καταθ. 154/2019 έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Γ.Α. η οποία στρέφεται και κατά του Δήμου Τρίπολης


6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης (διαδικασία απαλλοτριώσεων) κατά τη δικάσιμο της 6-3-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 12-12-2019 και με αρ. κατάθεσης 27/2019 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης


7. Διαγραφή ποσού λόγω μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των υπηρεσιακών διαδικασιών βεβαίωσης υποχρεώσεων από πρόστιμα ΤΑΠ (Κωδικός οφειλέτη 1220)


8. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (Κωδικός οφειλέτη 9007)


9. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 20-3-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 7-1-2020 με αρ. κατάθεσης 1/2020 αγωγής μισθωτικών διαφορών ιδιωτών κατά του Δήμου Τρίπολης

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ