Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. την 16η Μαρτίου 2020

Έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. την 16η Μαρτίου 2020.

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

 

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, όπως  σήμερα  την 16η  Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄, προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέμα:

  1. «Τροποποίηση της με αριθμό 63/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, Κ.Α.Π.Η. κλπ) ΚΑΙ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Τ. »

 

Λόγοι του κατεπείγοντος:

  1. Λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας 23-3-2020 αποσφράγισης προσφορών( ηλεκτρονικών) του ανωτέρω διαγωνισμού.

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ