Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. την 14η Απριλίου 2020

 

Τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. για την 14η Απριλίου 2020.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

Σας προσκαλούμε την 14η Απριλίου 2020, ημέρα  Μεγάλη Τρίτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 το μεσημέρι, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:

  1. Περί υποβολής πρότασης στο ΕΣΠΑ για την Ανέγερση κτηρίου ειδικού σχολείου
  1. Περί υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Horizon 2020» Υποπρόγραμμα MG-3-6-2020
  1. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού  Α΄ τριμήνου 2020
  1. Περί έγκρισης Πρακτικού Σταδίου ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου που περιβάλλει τον αρχαιολογικό χώρο Αλέας Αθηνάς  και το Μουσείο με την δημιουργία αρχαιολογικού περιπάτου»

 

  1. Περί εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή  πεζοδρομίων  Δ.Κ. Τρίπολης», προϋπολογισμού 300.00,00€
  1. Περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρίπολης», προϋπ/σμού: 000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
  2. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ. 8618/1-4-2020)
  1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 78834)
  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

  • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί της εισήγησης-πρότάσης που έχει αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropi@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                  Της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181