Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. την 04 Μαΐου 2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 4η Μαϊου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 14:00΄ έως 15:00΄, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στο πιο κάτω θέμα:

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση δημοσίου χώρου ανοικτού κέντρου εμπορίου Τρίπολης»

 

Λόγος κατεπείγοντος:

  1. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ενεργών προσφορών, η 8-5-2020.

 

  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

  • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί της εισήγησεης-πρότασης που έχει αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ     

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181