Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (1/6/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης, Αντώνης Τσαγκαρέλης, προσκαλεί την 1η Ιουνίου 2020, ημέρα  Δευτέρα και από ώρα 12:00΄ έως 14:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:

 1. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Προσωρινή διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Τρίπολης – Β’ Φάση»

 

 1. Παράταση προθεσμίας έργου: «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και διαμορφώσεις στην Κοιν. Μάναρη Δήμου Τρίπολης»

 

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Σύστημα Ηλεκτρονικής διακίνησης και διαχείρισης εγγράφων Δήμου Τρίπολης»

 

 1. Αποδοχή δωρεάς αγαθού: «Κιγκλιδώματα πεζοδρομίου επί της οδού Γεωργίου Α’ στη θέση Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου».

 

 1. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, με ένα (1) άτομο Ιατρό, ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής.

 

 1. Παράταση ορισμού υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματί του για τη δήλωση ένταξης δημοτικών εγκαταστάσεων στο Ν. 4495/2017 και την έκδοση αδειών δόμησης καθώς και την παροχή εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών για αδειοδότηση δημοτικών έργων και κτιρίων.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να χειριστεί για λογαριασμό του την από 25-2-2020 με αρ. κατάθεσης 75/2020 αγωγή Μονομελούς τακτική διαδικασία, της «ΗΛΙΑΣ ΔΑΓΡΕΣ - ΓΕΩΡ. ΔΑΓΡΕΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΓΡΕΣ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης, καταθέτοντας έγγραφες προτάσεις και όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που απαιτούνται και ότι άλλο απαιτείται, προσκομίζοντας αυτά μέσα  στις νόμιμες προθεσμίες και να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης κατά την ορισθησομένη δικάσιμο, ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το από 18-5-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης  Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών), να γνωμοδοτήσει σχετικά με αίτηση ιδιώτη κατά του με αρ. πρωτ. 259/16-4-2020 εγγράφου της ανωτέρω υπηρεσίας.

 

 1. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ. 11522/20-5-2020)

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 22445).

 

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

 • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.                                

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Η πρόσκληση απευθύνεται προς: 

1)   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης

2)   κ. Δήμαρχο Τρίπολης

3)   Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

4)   Επικεφαλής παρατάξεων

5)   κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

6)   κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης

                deyatneo181