Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (10/6/2020)

 1.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    

                          Τρίπολη 5-6-2020                         

                          Αριθ. Πρωτ.: 13443

                                                                                      ΠΡΟΣ

   

  1)   Τα μέλη της Οικονομικής

  Επιτροπής Δήμου Τρίπολης

  2)   κ. Δήμαρχο Τρίπολης

  3)   Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

  4)   Επικεφαλής παρατάξεων

  5)   κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

  6)   κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης

   

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

  Σας προσκαλούμε την 10η Ιουνίου 2020, ημέρα  Τετάρτη και από ώρα 12:00΄ έως 14:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:

   

  1. Αποστολή πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Σύνταξης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Τρίπολης», προϋπολογισμού 65.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

   

  1. Αποστολή πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου για τον διαγωνισμό της προμήθειας: «Προμήθεια- τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Τρίπολης», προϋπολογισμού 62.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

   

  1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 έτους 2020 προμηθειών μικρότερης ή ίσης αξίας των € 20.000,00, τεχνικών προδιαγραφών που συντάσσονται από την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας

   

  1. Καθορισμός τρόπου υπολογισμού ετήσιου ειδικού τέλους υπέρ του  Δήμου από τους εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών, βιομηχανικών ορυκτών κ.λ.π.

   

  1. Αποδοχή δωρεάς

   

  1. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης

   

  1. Περί υποβολής πρότασης του Δήμου Τρίπολης για επιχορήγηση από το ίδρυμα Anna Lindh

   

  1. Αδυναμία του Δήμου Τρίπολης να αναλάβει και να τηρήσει το Λογιστικό Σχέδιο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

   

  1. Περί επιχορήγησης της ΑΕΚ Τρίπολης

   

  1. «πραγματοποίηση εκδήλωσης τιμής ένεκεν των πεσόντων Ελλήνων, στην ΤΚ Βαλτετσίου, στις 14/6/2020»

   

  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης»

   

  1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το από 18-5-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών), να γνωμοδοτήσει σχετικά με αίτηση ιδιώτη κατά του με αρ. πρωτ. 259/16-4-2020 εγγράφου της ανωτέρω υπηρεσίας

   

  1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης να παρασταθεί  στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές), κατά τη δικάσιμο της 16-6-2020 κατά την εκδίκαση της με χρονολογία κατάθεσης 18-4-2018 προσφυγής του Δήμου Τρίπολης κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/31/9-1-2018 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Τρίπολης, καθώς και σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση, μετά την έκδοση της  Α65/2020 προδικαστικής απόφασης του ως άνω Δικαστηρίου

   

  1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να χειριστεί για λογαριασμό του την από 25-2-2020 με αρ. κατάθεσης 75/2020 αγωγή Μονομελούς τακτική διαδικασία, της «ΗΛΙΑΣ ΔΑΓΡΕΣ - ΓΕΩΡ. ΔΑΓΡΕΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΓΡΕΣ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης, καταθέτοντας έγγραφες προτάσεις και όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που απαιτούνται και ότι άλλο απαιτείται, προσκομίζοντας αυτά μέσα  στις νόμιμες προθεσμίες και να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης κατά την ορισθησομένη δικάσιμο, ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση

   

  1. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 12225/27-5-2020 γνωμοδότησης του  δικηγόρου κ. Σμυρνιώτη Γεωργίου, σχετικά με την  υπ’  αριθ. Α152/2020  απόφαση  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές)

   

  1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας) κατά τη δικάσιμο της 23-6-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. καταχ. ΑΚ85/15-6-2018, αρ. πιν. 21)  αίτησης ακύρωσης της «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε» κατά του Δήμου Τρίπολης

   

  1. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κουνέλη Βασιλείου, για παράστασή του σε αυτεπάγγελτες αναβολές στο ΣτΕ της υπόθεσης, αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 355/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. (Σχετ. η υπ’ αριθ. 33/2017 απ. Ο.Ε.)

   

  1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ. 13065/3-6-2020)

   

  1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 6767)
  1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 59359)
  1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 62196)
  1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 160/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΒΞΕΩΗΡ-ΖΓ9), ΄΄Περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης (Παιδικές Κατασκηνώσεις, Κοινωνικό Παντοπωλείο), του Ν.Π.Δ.Δ (Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Α.Π.Η κτλπ.) και της Κ.ΕΔΗ.Τ΄΄, λόγω διόρθωσης ποσού  στο Πρακτικό Οικονομικών Προσφορών και εκ νέου έγκριση  των εν λόγω πρακτικών

   

  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
  • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.                                

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Της Οικονομικής Επιτροπής

  ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181