"Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος"

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθειας Φρέσκου Γάλακτος», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 80.153,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε τα σχετικά αρχεία. 

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181