Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτά διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του Εργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό μελέτης 98.000,00 Ε. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 53.120,81 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 25.511,60 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Όλα τα σχετικά αρχεία με το εν λόγω έργα, θα βρείτε ΕΔΩ.

                deyatneo181