Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (9/3/2021)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                      ΔΗΜΟΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ

       Τρίπολη    5-3-2021 

Αρ. Πρωτ.: 6222

   

ΠΡΟΣ                                

   1) Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής Δήμου Τρίπολης

   2)  Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

   3)  Επικεφαλής Παρατάξεων

   4) κ. Πρόεδρο της Κοινότητας  Τρίπολης    

  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

Σας καλούμε την 9η Mαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ - 14:00΄ για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε τακτική  Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ. 1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ., γ) της με υπ΄ αριθμόν  40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. δ) την με υπ΄ αριθμόν 426 με αριθμό πρωτ. 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ-ΥΔ4 ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. και ε)σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης για τα παρακάτω  θέματα:

Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο των οικισμών ΜΑΓΟΥΛΑ και ΓΙΟΚΑΡΕΪΚΑ της Δ.Ε. Τεγέας του  Δήμου Τρίπολης

  1. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης στο οδικό δίκτυο του οικισμού Νεστάνη της Δ.Ε. Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης»
  2. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης για τις υδροφόρες του Δήμου Τρίπολης, σε τμήμα της οδού Δαβάκη, εντός σχεδίου Τρίπολης».
  3. Έγκριση κοπής δέντρων
  4. Έγκριση κλάδευσης και κοπής δέντρων
  5. Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στην πλατεία Γεωργίου Α΄(Αγίου Βασιλείου)

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181