Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (10/3/2021)

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                    ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη, 5-3-2021

Αρ. Πρωτ: 6191

 

ΠΡΟΣ :

κ. Δήμαρχο Τρίπολης

κ. Δημοτικούς    Συμβούλους

κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 10 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με  τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών και την εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και έργων του Δήμου.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και  αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021για την τακτοποίηση συνεχιζόμενων ενεργειών και οφειλών έτους 2020

 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 117/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 118/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

Δημιουργία δανειστικής δημοτικής βιβλιοθήκης με το όνομα «Αντώνης Μητρόπουλος» στην νοτιοανατολική αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Ασέας    

Ένταξη του Δήμου Τρίπολης στο σχεδιασμό της μεταλιγνιτικής περιόδου                              

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

                deyatneo181