Με απόφαση του Προέδρου του συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης Παναγιώτης Παράσχος ορίζεται ως αναπληρωτής του ο κ. Γεώργιος Κοκκώνης, μέλος του συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης, ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα μου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, κατά το χρονικό διάστημα 1-1-2021 έως 30-6-2021.

                deyatneo181