Ο Δήμαρχος Τρίπολης διακηρύσσει με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Β’ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού: 638.600,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

                deyatneo181