Διακήρυξη Εγκαταλελειμένων Οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΤΡΙΠΟΛΗ  4/12/2017  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                         ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  
56482    
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση :Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης

Ταχ. Κώδικας   : 221 00 - Τρίπολη

Πληροφορίες   : Κοκοσιούλης Χρίστος

Tηλέφωνα        :  2713 - 600468

Telefax              :  2710 - 235113

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό φανερό πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που είναι στο Τέλος Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου, που θα περισυλλεγούν από εγκεκριμένη εταιρία  επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων - επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε, με τελικό σκοπό την αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση τους.

1.    ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 κάθε όχημα που εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς, ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (αρ. 2, παρ. 2), χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο. Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ. 116/2004 (αρ. 9, παρ.1), είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του αρ.2, στοιχείο α, Κ.Υ.Α.69728/824/1996 σε συνδυασμό με την παρ.4, αρ.2, Ν. 2939/2001). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμμένο όχημα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.

2. ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα προκήρυξη, αφορά στην ανάδειξη εταιρείας η οποία θα πλειοδοτήσει στον παρόντα διαγωνισμό για την περισυλλογή των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τρίπολης.

Η πλειοδότρια εταιρία θα περισυλλέγει, με δικά της μέσα (γερανούς) και προσωπικό , τα οχήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της για επεξεργασία -ανακύκλωση.  
Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα στοχεύεται η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. Απώτερος σκοπός είναι η ασφάλεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στον Δήμο Τρίπολης και η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 1. Αρ. Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 729/2017
 2. Αρ. Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 730/2017
 3. Αρ. Απόφασης 746/2017 Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση των όρων του διαγωνισμού.
 4. Ν. 2939/2001«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».
 5. Π.Δ. 116/2004, για την εναλλακτική διαχείριση  οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής.
 6. Οδηγία 2000/53/ΕΚ (18-09-2000) για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, με τις ισχύουσες τροποποιήσεις.
 7. Ν.3731/2008: Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με το αρ.1,παρ.1,εδ.10, η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
 8. N. 3463/06 (ΦΕΚ - 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων
  και Κοινοτήτων (αρ. 86&88)
 9. N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 10. Νόμος 3852/2010 - ΦΕΚ 87Α' / 7 Ιουνίου 2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 11. Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (αρ.οικ. 105136, ΦΕΚ 907Β/2004) για την σύσταση της Ε.Δ.Ο.Ε.(Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος).
 12. Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α΄77): <<Περί καθορισμού των οργάνων ,της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.>>

4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο χρόνος και ο τόπος διενέργειας του διαγωνισμού (άνοιγμα και εξέταση φακέλων, κατάθεση προσφορών ) θα είναι  στις 18-12-2017, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10.00. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, από την αρμόδια επιτροπή.

5. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται μετά τη διενέργεια της συνεδρίασης της επιτροπής της  Α.Δ.Σ. 730/2017 σε 30 € για κάθε εγκαταλελειμμένο όχημα.

Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δε θα γίνουν αποδεκτές από την επιτροπή διενέργειας της Δημοπρασίας.

6. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Α.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλειμμένα οχήματα» ή «οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής» σύμφωνα με το Π.Δ.116/04 τα οποία βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου.
2.Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 9 του Π.Δ. 116/04 και των παραγράφων 1,2,3 έτσι ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλειμμένα» οχήματα να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως οχήματα τέλους ζωής (ΟΤΚΖ) μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών.

3.Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης – παραλαβής οχημάτων).
4.Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής), μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ,  γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της αναδόχου εταιρείας.

5.Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της εταιρείας. Στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρία εκδίδει την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του Π.Δ. 116/04 Βεβαίωση παραλαβής οχήματος και ένα αντίγραφο κοινοποιείται απαραιτήτως στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δεκαπέντε ημερών από την παράδοση του οχήματος.   
6.Η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα που υποδεικνύει ως ΟΤΚΖ ο Δήμος ανεξαρτήτως αριθμού. Η συλλογή και μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργείται με δικά της μέσα (γερανοί) και χωρίς μεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου.

7.Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτου του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκύψει στο όχημα κατά την αποκομιδή - μεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικός αναφερομένων των παρακάτω): ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός ή θανάτωση προσώπου, κ.λ.π.) ούτε και για τυχόν ζημίες ή απώλειες εξαρτημάτων του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου ή της αναδόχου εταιρίας.

8.Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη των ΟΤΚΖ (που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό η  συμβαλλόμενη εταιρεία και με δικές της δαπάνες. Η δαπάνη αποκομιδής, μεταφοράς και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρία.
9.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί το ΟΤΚΖ από τη στιγμή της συλλογής ή/και παραλαβής του από το Δήμο, και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 116/2004(τα φυλάσσει σε δικό της ασφαλή χώρο για διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών ), να εκδώσει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, από την Ε.Δ.Ο.Ε. και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας ,αυτές κατατίθενται από την εταιρία στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας

10.Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία βάση (τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα) κατόπιν συνεννόησης και το αργότερο σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την με οποιαδήποτε μορφή ειδοποίησης από το Δήμο στην οποία θα συμφωνήσουν Δήμος και αντισυμβαλλόμενος, ήτοι: Τηλεφωνική επικοινωνία, Τηλεομοιοτυπία , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , Έγγραφη ενημέρωση , Προφορική ενημέρωση και με την χρήση ενός τουλάχιστον  γερανοφόρου οχήματος της αναδόχου εταιρίας. Η περισυλλογή μπορεί να αναβληθεί και από τα δύο μέρη για λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι οι απεργίες, οι θεομηνίες, οι φυσικές καταστροφές, πόλεμος, επιβολή στρατιωτικού νόμου, κ.α., υπό την προϋπόθεση, ότι υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση.

11.Εάν κατά τη διάρκεια της φύλαξης , σε χώρο της αναδόχου εταιρίας , το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του , τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης του οχήματος. Μετά την παρέλευση του νόμιμου χρονικού διαστήματος τα οχήματα προωθούνται για την διαδικασία της ανακύκλωσης.

12.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως το Δήμο Τρίπολης στην περίπτωση που η άδεια που της έχει δοθεί, ακυρωθεί ή ανακληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η ανάδοχος θα καταβάλλει ως αποζημίωση στο Δήμο το συμφωνημένο ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε παραδιδόμενο ΟΤΚΖ, σε μηνιαία βάση εντός των δέκα (10) πρώτων ημερών , εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Για τα οχήματα που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες η εταιρεία οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη. Για την εκποίηση των οχημάτων δεν θα κόβεται παραστατικό από το Δήμο αλλά μόνο γραμμάτιο είσπραξης.

Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο Δήμος Τρίπολης διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί εντός της περιφέρειας του Δήμου και να αναθέτει τις εργασίες συλλογής, μεταφοράς, παράδοσης και επεξεργασίας των ΟΤΚΖ σε οποιαδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνεργάζεται ή θα συνεργαστεί στο μέλλον με Ε.Δ.Ο.Ε. και πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 9,10 του Π.Δ. 116/2004.

2. Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας είναι από την υπογραφή της Σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα επέκτασης -ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος εάν το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι.

6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για µεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.

Για δε τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπο τους όπως ορίζεται κατωτέρω.

Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα του διαγωνισμού.

Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα του διαγωνισμού.

Για  τις  Ανώνυμες  Εταιρείες  (Α.Ε.)   από  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  που εξουσιοδοτεί το Διοικ. Συμβούλιο (πρακτικό .Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, µε τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ του έως την ημέρα του διαγωνισμού.

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία µε αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.

7.ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δημοπρασία είναι φανερή , πλειοδοτική και προφορική,  και θα διεξαχθεί  κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά µε τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Διαγωνισμού και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά.

 1. Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε  φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού (αριθμός Διακήρυξης, Δήμος Τρίπολης, Τίτλος υπηρεσίας, ημερομηνία) και το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας.
 2. Η επιτροπή διαγωνισμού καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.
 3. Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως µη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.
 4. Ακολούθως  δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνο από εκείνους που έχουν υποβάλλει  νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 5. Η προσφορά θα είναι μία για όλους τους τύπους των οχημάτων. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως  μετά του ονόματος του πλειοδότη.
 6. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
 7. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής και τον πλειοδότη.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας οχημάτων ΟΤΚΖ που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση όλων των εργασιών και την εκπλήρωση των όρων  που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε συμμετέχων θα κληθεί να προσκομίσει στον Δήμο Τρίπολης  φάκελο που  θα περιέχει τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού #150,00€# ( το 1/10 του θεωρητικού προϋπολογισμού. Επειδή η δημοπρασία αφορά έναν αόριστο αριθμό οχημάτων θεωρείται ότι θα συλλεχθούν 50 οχήματα στη διάρκεια ενός έτους. ). Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί στους αποτυχόντες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Ο πλειοδότης υποχρεούται εντός πέντε ημερών να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με άλλη καλής εκτέλεσης ποσού 10% επί της τελικής τιμής της δημοπρασίας( το 10% της τελικής προσφοράς για κάθε όχημα επί 50 ).

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα:

 1. Την ημερομηνία έκδοσης.
 2. Τον εκδότη.
 3. Τον φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται.
 4. Τον αριθμό της εγγύησης.
 5. Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση.
 6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
 7. Την παρούσα διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού.
 8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
 9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του φορέα και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
 10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγια τέλος χαρτοσήμου.
 11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
 12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα από απλό έγγραφο του φορέα. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
 1. Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε.(άρθρο 10 παρ.2 Π.Δ. 116/04)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης να αναγράφει ότι η εταιρεία δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
 4. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
 5. Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό καθώς και το άτομο ή άτομα που θα εκπροσωπήσουν την εταιρεία με νόμιμη εξουσιοδότηση.
 6. Αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.
 7. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

7.1) για τους απασχολούμενους στην επιχείρηση με οποιαδήποτε σχέση        εργασίας που είναι ασφαλισμένοι σε οποιαδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριο και επικουρικό,

7.2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε οποιαδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριο και επικουρικό για τους εργοδότες όταν είναι φυσικά πρόσωπα ,για τους εταίρους όταν πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και για τα μέλη του Δ.Σ. όταν πρόκειται για ΑΕ.

 1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
 2. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνεται αναγκαίο ως επιπλέον τυπικό προσόν.

10. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  30 € για κάθε εγκαταλελειμμένο όχημα.

11. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Για την τελική επιλογή του αναδόχου κριτήριο είναι:

α)Η  προσφορά με τη μεγαλύτερη αποζημίωση προς το Δήμο

β)Σε περίπτωση ισοψηφίας, αξιολογούνται περαιτέρω τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της εταιρείας και τυχόν προηγούμενη ικανοποιητική συνεργασία με την εταιρεία. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την επιτροπή του διαγωνισμού.

γ)Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μίας επιχείρησης στη δημοπρασία η Επιτροπή διαγωνισμού θα δέχεται προσφορά ίση ή ανώτερη της ελάχιστης πρώτης προσφοράς.

δ)Μετά το πέρας της διαδικασίας η Επιτροπή διαγωνισμού υποβάλλει τους φακέλους και το πρακτικό διαγωνισμού στην οικονομική επιτροπή η οποία αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

12. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον πλειοδότη γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα.  

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα  (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

13. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος , όταν:

-δεν προσέλθει για την υπογραφή του πρακτικού της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία.

-αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση.

14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής του και μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο..

15. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης:

α) Θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (άρθρο 2 παρ.1, Π.Δ.1188/81)

β) Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Ν. 3861/2010

γ) Θα δημοσιευθεί άπαξ σε μία ημερησία ή σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.

δ) Θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου (www.tripolis.gr) και από εκεί θα ενημερώνονται με ευθύνη τους οι ενδιαφερόμενοι.

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον ανάδοχο. Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκομίζονται απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της οικείας σύμβασης.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ


                       

                        

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου