Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)


Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά τα Τμήματα ΚΕΠ Α΄ και Β΄ που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Τρίπολης καθώς και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Κ.Ε.Π. σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Επικοινωνία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τμήματα

Τμήμα εξυπηρέτησης πολιτών

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ