Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών


Αρμοδιότητες

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4555/2018 έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που υπάγονται αποκλειστικά σε αυτόν. Είναι υπεύθυνος για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του φορέα και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών, την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του φορέα, σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του Γ.Λ.Κ.

Επικοινωνία

ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τμήματα

Τμήμα Διενέργειας Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών

ΜΠΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήμα Ταμείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

ΚΑΡΚΑΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τμήμα Λογιστηρίου, Αποθήκης και Μισθοδοσίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΚΕΤΣΙΔΗΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ