Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης


Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στην Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών, μόνο όσον αφορά τα Θέματα Συντήρησης Υποδομών.

Επικοινωνία

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΑΤΟΣ - ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήματα

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης

ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΝΙΑΡΗ - ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΑΤΟΣ - ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ