Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Τουρισμού


Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Τουρισμού είναι αρμόδια για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης και πολιτισμού. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Επικοινωνία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΕΤΤΟΥ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τμήματα

Τμήμα Απασχόλησης Πολιτισμού και Τουρισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΜΗΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΨΙΜΑΡΝΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ