Καθορισμός ενιαίου ημερησίου τέλους ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών 2024

02/04/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καθορισμός ενιαίου ημερησίου τέλους ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΔΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Λαγοπάτη & Αταλάντης 

Πληροφορίες : Β. Βρεττού Τηλέφωνο : 2713 600 430

ΤΡΙΠΟΛΗ 1/4/2024

Περίληψη της με αριθμό 122/2024 απόφασης τον Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά περί καθορισμού ενιαίου ημερησίου τέλους ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών 2024 και εφεξής στη Δ.Κ. Τρίπολης

Στις 19/3/2024 ελήφθη η με αριθμό 122/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον Δημοσίευση περίληψης της με αριθ. 122/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης περί καθορισμού ενιαίου ημερησίου τέλους ανταποδοτικού τέλους λαϊκών Αγορών 2024 και εφεξής στη Δ.Κ. Τρίπολης η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ Ψ9ΚΩΩΗΡ-5ΒΨ και το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως κατωτέρω :

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τον καθορισμό ενιαίου ημερήσιού τέλους των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στην Δ.Κ. Τρίπολης για το 2024 και εφεξής σε €4,00 ανά Θέση. Το τέλος αποτελεί αντιστάθμισμα της ειδικής αντιπαροχής η οποία συνίσταται στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων και στην κατάληψη πεζοδρομίου »

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της απόφασης από το διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΔΑ Ψ9ΚΩΩΗΡ-5ΒΨ) ή από το αρμόδιο γραφείο της Δήμου Τρίπολης.