«Προμήθεια για την εφαρμογή της Μουσειολογικής & Μουσειογραφικής μελέτης, καθώς και για την προβολή και την επικοινωνία για το έργο: Δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης Τρίπολης στο κτίριο ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ»

19/01/2024 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«Προμήθεια  για την εφαρμογή της Μουσειολογικής & Μουσειογραφικής μελέτης, καθώς και για την προβολή και την επικοινωνία για το έργο: Δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης Τρίπολης στο κτίριο ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ»

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια για την εφαρμογή της Μουσειολογικής & Μουσειογραφικής μελέτης, καθώς και για την προβολή και την επικοινωνία για το έργο: Δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης Τρίπολης στο κτίριο ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Διαβάστε αναλυτικά, εδώ.