Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (27/12/2023)

22/12/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (27/12/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 27 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Tετάρτη και ώρα 15.00 να προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες α) του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, β) του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 για την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την αρ. ΚΥΑ οικ. 63726/28-7-2023 (ΦΕΚ 4795/26-7-2023, Τεύχος Β΄) καθώς και με τις ισχύυσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προς λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα συζήτησης :

Ψήφιση- Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2024

-------------------------------------------------

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 27 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τέταρτη και ώρα 15.30 να
προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες α) του άρθρου
74 του Ν. 4555/18 και β) του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης από το
ΥΠ.ΕΣ. από έσοδα τέλους διαφήμισης – κατηγορίας Δ
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης από το
ΥΠ.ΕΣ. από έσοδα τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) στους Δήμους,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του Ν. 2130/93
3. Αποδοχή επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη των δαπανών των
εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για
πολιτογράφηση, προκειμένου να καλυφθούν μέσω των σχολικών
επιτροπών τους, οι δαπάνες διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο:
«Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δήμου Τρίπολης» με κωδικό
ΟΠΣ6003040 στο Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027
5. Αποδοχή Επιχορήγησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την
κάλυψη των δαπανών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου:
«Αποκατάσταση ζημιών στη Δ.Ε. Τεγέας του Δήμου Τρίπολης λόγω
των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25ης Ιουνίου 2016» της
δράσης: «Αποκατάσταση ζημιών στο Δήμο Τρίπολης λόγω των
έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25-06-2016 (2014ΣΕ57200002)
6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να
παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά
την συζήτηση της από 13-6-2023 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με
Γενικό αρ. καταθ. 64377/2023 & Ειδικό αρ. καταθ. 6095/2023 αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων πρώην εργαζομένων (σύνολο 9) στο Δήμο
Τρίπολης, κατά τη δικάσιμο της 12-1-2024 ή σε οποιαδήποτε άλλη
μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη
7. Αποδοχή επιχορήγησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την
κάλυψη των δαπανών αναθεώρησης και απολογιστικών της κύριας
σύμβασης του έργου: «Ενεργειακές αναβαθμίσεις Γυμνασίου Λεβιδίου
8. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του πρώην Δημοτικού Σχολείου
Κοινότητας Αρτεμισίου σε Συστήματα Προσκόπων – Αεροπροσκόπων
για το διάστημα 05-01-2024 έως και 07-01-2024
9. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του δημοτικού ακινήτου
"Κοινοτικό Μέγαρο" της Κοινότητας Νεστάνης στο 2ο Σύστημα
Προσκόπων Κηφισιάς το διάστημα 04 έως 06 Ιανουαρίου 2024
10. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις για την κατάργηση θέσεων στάθμευσης σε τμήμα της οδού
Νικηταρά
11. 2η παράταση προθεσμίας έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ»
12. Διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ. παρελθόντος έτους
13. Διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ. παρελθόντος έτους
14. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
15. Διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ. παρελθόντος έτους
16. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών
17. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις για το καθορισμό θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (με αριθμό
κυκλοφορίας ΤΡΖ 3152) για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του
Κ.Α.Π.Η. Δήμου Τρίπολης, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 31
18. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Τρίπολης στην Σύμβαση
Δεσμευμένου (Escrow Account) Λογαριασμού, για την πράξη με τίτλο:) Λογαριασμού, για την πράξη με τίτλο:
«Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Τρίπολης», στο πλαίσιο του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών με
τίτλο: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και
επαρχιακό οδικό δίκτυο (Sub 2 – 16631)
19. 3 η Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ»
20. 4η Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΛΕΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ»
21. Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στη Δ.Ε
Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών
καταστάσεων της 25ης Ιουνίου»
22. Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στη Δ.Ε
Τεγέας του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών
καταστάσεων της 25ης Ιουνίου»
23. Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στη Δ.Ε
Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών
καταστάσεων της 25ης Ιουνίου»
24. Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση Μελετών
Πυροπροστασίας σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Τρίπολης»
25. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση
Δημοτικών κτιρίων Δήμου Τρίπολης

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ