Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (29/12/2023)

28/12/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (29/12/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 29 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 όπως προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του αρ. 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 και σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την αρ. ΚΥΑ οικ. 63726/28-7-2023 (ΦΕΚ 4795/26-7-2023, Τεύχος Β΄) καθώς και με τις ισχύυσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προς λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα συζήτησης :

Ψήφιση- Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2024

Λόγος του κατεπείγοντος: Η έλλειψη απαρτίας των μελών του Δημοτικού συμβουλίου κατά την τακτική συνεδρίαση της 27ης Δεκεμβρίου 2023, στην οποία είχε τεθεί ως μοναδικό θέμα για συζήτηση και ψήφιση ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2024 και η άμεση και επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ψήφισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 πριν την 31-12-2023, όπως ορίζουν: α) η αρ. ΚΥΑ οικ. 63726/28-07-2023 (ΦΕΚ 4795/26-07-2023, τεύχος Β’) και το αρ. πρωτ. 1021/21-12-2023 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.

-------------------------------------------------------

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 29 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30 να προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του αρ. 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 β) του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ. από έσοδα τέλους διαφήμισης – κατηγορίας Δ
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ. από έσοδα τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του Ν. 2130/93
 3. Αποδοχή επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη των δαπανών των εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, προκειμένου να καλυφθούν μέσω των σχολικών επιτροπών τους, οι δαπάνες διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δήμου Τρίπολης» με κωδικό ΟΠΣ6003040 στο Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027
 5. Αποδοχή Επιχορήγησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στη Δ.Ε. Τεγέας του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25ης Ιουνίου 2016» της δράσης: «Αποκατάσταση ζημιών στο Δήμο Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25-06-2016 (2014ΣΕ57200002)
 6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της από 13-6-2023 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με Γενικό αρ. καταθ. 64377/2023 & Ειδικό αρ. καταθ. 6095/2023 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων πρώην εργαζομένων (σύνολο 9) στο Δήμο Τρίπολης, κατά τη δικάσιμο της 12-1-2024 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη
 7. Αποδοχή επιχορήγησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών αναθεώρησης και απολογιστικών της κύριας σύμβασης του έργου: «Ενεργειακές αναβαθμίσεις Γυμνασίου Λεβιδίου
 8. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Αρτεμισίου σε Συστήματα Προσκόπων – Αεροπροσκόπων για το διάστημα 05-01-2024 έως και 07-01-2024
 9. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του δημοτικού ακινήτου "Κοινοτικό Μέγαρο" της Κοινότητας Νεστάνης στο 2ο Σύστημα Προσκόπων Κηφισιάς το διάστημα 04 έως 06 Ιανουαρίου 2024
 10. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατάργηση θέσεων στάθμευσης σε τμήμα της οδού Νικηταρά
 11. 2η παράταση προθεσμίας έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ»
 12. Διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ. παρελθόντος έτους
 13. Διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ. παρελθόντος έτους
 14. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 15. Διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ. παρελθόντος έτους
 16. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών
 17. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το καθορισμό θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΖ 3152) για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Τρίπολης, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 31
 18. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Τρίπολης στην Σύμβαση Δεσμευμένου (Escrow Account) Λογαριασμού, για την πράξη με τίτλο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Τρίπολης», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο (Sub 2 – 16631)
 19. 3η Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ»
 1. 4η Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΛΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ»
 1. Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στη Δ.Ε Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25ης Ιουνίου»
 2. Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στη Δ.Ε Τεγέας του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25ης Ιουνίου»
 3. Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στη Δ.Ε Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25ης Ιουνίου»
 1. Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Τρίπολης»
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Τρίπολης
 1. Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή της 3ης δόσης από Κ.Α.Π. έτους 2023 στους δικαιούχους Δήμους για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ. για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους Δήμους της χώρας από Κ.Α.Π. έτους 2023
 1. Αποδοχή επιχορήγησης για την λογιστική τακτοποίηση του οφειλόμενου ποσού των ΟΤΑ Α’ βαθμού για το τέλος ταφής του έτους 2022 και του Α’ εξαμήνου έτους 2023 στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ)
 1. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2023 που κατανεμήθηκε από το ΥΠ.ΕΣ. στους Δήμους της χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων

Λόγοι του κατεπείγοντος :

Για τα θέματα 1,,2,3,4,5,7,12,13,14,15,16,26,27,28 και 29, η ολοκλήρωση των διαδικασιών αναμόρφωσης και τακτοποίησης οικονομικών μεγεθών προϋπολογισμού 2023, πριν τη λήξη του οικονομικού έτους.

Για το θέμα 6 η προστασία των έννομων συμφερόντων του Δήμου.

Για τα θέματα 8,9 οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των εκδρομών.

Για τα θέματα 10,17 λόγοι δημόσιας ασφάλειας, ασφαλούς διέλευσης οχημάτων και πολιτών.

Για τα θέματα 11,19,20,21,22,23,24,25, συνδέονται με την καθόλη λειτουργία του Δήμου και αφορούν την εκτέλεση έργων επείγουσας ανάγκης.

Για το θέμα 18 αφορά σε συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και η εκταμίευση του ποσού πρέπει να γίνει εντός του τρέχοντος έτους.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ