Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (21/3/2023)

18/03/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (21/3/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 21 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης β΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
  2. Αλλαγή χρηματοδότησης δράσεων χρηματοδοτούμενων από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών.
  3. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2023
  4. Έγκριση Επικαιροποιημένου Χρονοοδιαγράμματος για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Διαμόρφωση Πολυχώρου Μνήμης και Μελέτης "ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ" στο Δήμο Τρίπολης»,


H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ