Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (8/9/2023)

04/09/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (8/9/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 8 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 να

προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του

αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες α) του άρθρου

74 του Ν. 4555/18 και β) του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης

στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Κ.

ΣΤΕΝΟΥ»

2. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» του Δήμου

Τρίπολης για τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης

3. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

4. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 404/2023 Απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής

6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 404/2023 Απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής

7. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη αίθουσας στο κτίριο του δημοτικού

καταστήματος «Πρώην Δημαρχείο» της Κοινότητας Λεβιδίου στον «ΣΥΡΙΖΑΠ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

8. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών

9. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

10.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

11.Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού

που υπηρετεί στη δράση: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή

του στη προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών

σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες

δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2022-2023».

12.Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού

που υπηρετεί στη δράση: «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ».

13.ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Α.Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΠΕΡΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023.

14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών & υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ