Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (9/5/2023)

05/05/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (9/5/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 9 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης β΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες α) του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και β) του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Αποδοχή επιχορήγησης του Υπ. Εσ για τη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, προκειμένου να καλυφθούν μέσω των σχολικών επιτροπών τους, οι δαπάνες διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Αστική ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου και κτιρίου κοινωφελούς χρήσης του Δήμου Τρίπολης» του Χ.Π. Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονας 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση της Χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.
 3. Αποδοχή επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. από τους Κ.Α.Π. 2023 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 4. Αποδοχή δωρεάς.
 5. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2023.
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Ενεργητικές Πράσινες Κοινότητες και αφηγητές για την διαφύλαξη του φυσικού κεφαλαίου (PRO.GRE.S.S. – Proactive Green Communities and Storytellers for Natural Capital Safeguarding)» του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες».
 2. Αποδοχή απόδοσης τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την χρονική περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2022 και Ιανουαρίου 2023.
 3. Τροποποίηση της αρ. 934/2019 Α.Δ.Σ. περί επιβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
 4. Περί τροποποίησης της σύμβασης για την υπηρεσία «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης έτους 2022 (Τμήμα ΣΤ-Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου).
 5. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του Σχολείου της Κοινότητας Ασέας στο Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο "Σχολή Χιλλ" στις 19.05.2022.
 6. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου : κατάστημα ισογείου επί της οδού Νάξου 93 Κυψέλη Αθήνα». (Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196, του ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»).
 7. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού».
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ..
 2. Διαγραφή ποσού.
 3. Περί επιχορήγησης του Αθλητικού Συλλόγου «Ομάδα Μάχης Τρίπολης».
 4. Αντικατάσταση εκπροσώπου στην Εθνική Ομάδα Εργασίας που συνέστησε το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus.
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΖΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 7. Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Τρίπολης».
 8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Δ.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
 9. Έκδοση απόφασης διακοπής της κυκλοφορίας σε τμήματα οδών που είναι σε χώρο ευθύνης και αρμοδιότητας του Δήμου Τρίπολης για τη διεξαγωγή του 11ου ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (Αρχαία Νεμέα- Αρχαία Ολυμπία).
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.
 11. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007.
 12. Έγκριση διέλευσης του 1ου Αγώνα Δρόμου «Λίμνηα 2023».
 13. Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικών δρόμων Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και κατολισθήσεων από την θεομηνία της 25ης Ιουνίου 2016» προϋπολογισμού 1.900.000,00 ευρώ
 14. Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. Έτους 2023.
 15. Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. Έτους 2023.
 16. Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. Έτους 2023.
 17. Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. Έτους 2023.
 18. Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. Έτους 2023.
 19. Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. Έτους 2023.
 20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών, προμηθειών, έργων και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου.
 21. Περί έγκρισης επιχορήγησης της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Δήμου Τρίπολης.
 22. Διαγραφή προσαυξήσεων.

Οι μελέτες που αφορούν στο 32 θέμα θα σας αποσταλούν με email.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ