Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)


Δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο συναίνεσης. (Σε περίπτωση πολυπρόσωπου νοικοκυριού υπογράφουν με γνήσιο της υπογραφής όλα τα ενήλικα μέλη).
 2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1). (Σε περίπτωση φιλοξενούμενων προσκομίζονται τα Ε1 όλων των φιλοξενούμενων μελών).
 3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (Σε περίπτωση πολυπρόσωπου νοικοκυριού προσκομίζονται τα ΑΔΤ όλων των μελών).
 4. Αντίγραφο Λογαριασμού Τραπέζης – ΙΒΑΝ.
 5. Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ.
 6. Βεβαίωση φοίτησης – εγγραφής (για ανήλικα τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση).
 7. Αντίγραφο Απολυτηρίου Βασικής Εκπαίδευσης ή ανωτέρας (ισχύει για όλα τα μέλη του νοικοκυριού έως 45 ετών).
 8. Καθεστώς Διαμονής:
  • Ενοίκιο: αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και λογαριασμού ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος.
  • Ιδιοκτησία: Αντίγραφο Συμβολαίου Ιδιοκτησίας και λογαριασμό ΔΕΚΟή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος.
  • Δωρεάν Παραχώρηση: για διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία, να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και λογαριασμός ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης στο όνομα του παραχωρησιούχου με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος και Ε2 του ιδιοκτήτη.
  • Άστεγοι: βεβαίωση αστεγίας από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
 9. Αντίγραφο Άδειας Παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης (για δικαιούχους που είναι πολίτες τρίτου κράτους)
 10. Αντίγραφο Βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε).
 11. Αντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (για ομογενείς αλλοδαπούς).
 12. Αντίγραφο Κάρτας ανεργίας σε ισχύ (αφορά ανέργους).
 13. Βεβαίωση των ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ με τους λόγους απόρριψης εγγραφής στο μητρώο ανέργων (αφορά δικαιούχους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον ΟΑΕΔ π.χ. αγρότες, στράτευση, συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης κ.α)
 14. Φωτοτυπία διαβατηρίου (αφορά αλλοδαπούς).
 15. Μονογονεϊκή Οικογένεια: είναι απαραίτητη η επιμέλεια (προσωρινή ή μόνιμη), η οποία ορίζεται με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με κείμενη νομοθεσία και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 16. Διάσταση: αίτηση διαζυγίου, αποδεικτικά ξεχωριστής κατοικίας (π.χ. διαφορετικά μισθωτήρια, Ε1 κ.α) και λογαριασμοί ΔΕΚΟ. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα σωρευτικά και θα πρέπει να αφορούν και στους δύο συζύγους.
 17. Για διαζευγμένους: Διαζευκτήριο και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που φαίνεται η λύση του γάμου.

*Μπορεί να ζητηθεί εφόσον είναι απαραίτητο οποιοδήποτε πρόσφορο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση της αίτησης.

Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κτλ).

Τηλέφωνα επικοινωνίας Κοινωνικής Πρόνοιας: 2713600418, 2713600419, 2713610437

Τηλέφωνα επικοινωνίας Κέντρου Κοινότητας: 2713610409, 2713610412

Σχετικά Έγγραφα

Επικοινωνία

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΩΣΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ