Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών


Αφορά την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών του θανόντα, από το Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος.

Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών έχουν:

Όλοι οι πλησιέστεροι συγγενείς του αποβιώσαντος που πρέπει να αναφέρονται και να προκύπτουν από την οικογενειακή του μερίδα ή από προηγούμενες (πατρική, έγγαμη κ.α.) οι οποίες επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένες και πλήρεις όσον αφορά στα τέκνα (αλλά και στα τυχόν υιοθετημένα ή αναγνωρισμένα εκτός γάμου ), στο βαθμό γάμου, καθώς και στα στοιχεία διαζυγίου ή θανάτου.

Σε περίπτωση που άλλο πρόσωπο αντί των παραπάνω άμεσα ενδιαφερομένων αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, απαιτείται πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όπου θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει δικαίωμα να αιτείται την έκδοση του πιστοποιητικού. Η Εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια αρχή, ή ΚΕΠ, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 (και όχι από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο).

Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο, αιτείται την έκδοση πλησιέστερων συγγενών, το έννομο συμφέρον ή όχι του πιστοποιητικού θεμελιώνεται με εισαγγελική παραγγελία ή διαθήκη με την προϋπόθεση ότι αυτή πρέπει να έχει δημοσιευτεί.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου (πρωτοκολλημένη)
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου(εάν δεν έχει καταχωρηθεί ο θάνατος)
  • Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν1599/86 (δίνονται από την υπηρεσία)

Επικοινωνία

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

ΣΩΖΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ