Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού


Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού κ.λ.π, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Επίσης η Διεύθυνση συνεργάζεται με τις διοικήσεις των Ν.Π.Δ.Δ., έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από τη δραστηριοποίησή τους, για την επίτευξη των στόχων του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Επικοινωνία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΕΚΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τμήματα

Τμήμα Βοήθεια Στο Σπίτι

Τμήμα Παιδείας και Δια βίου Μάθησης και Αθλητισμού

ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Κέντρο Κοινότητας

ΚΛΟΥΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΩΣΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Αιτήσεις / Δικαιολογητικά