Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών


Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου, την τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών, μόνο σε ότι αφορά Διοικητικά Θέματα.

Επικοινωνία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τμήματα

Γραφείο Κοινότητας Τρίπολης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗ

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΧΕΡΙΕΤ - ΒΙΚΗ ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΥ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ληξιαρχείο Δ.Ε. Τρίπολης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

ΣΩΖΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήμα Γραμματείας – Πρωτοκόλλου

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Αιτήσεις / Δικαιολογητικά